Forpliktelse til ä bekjempe korrupsjon

istock-951514270-2048x1152.jpg

Forpliktelse til ä bekjempe korrupsjon

FORPLIKTELSE TIL Å BEKJEMPE KORRUPSJON

Siden selskapets grunnleggelse i 1958, har Elecnor og alle dets ansatte følt et engasjement og forpliktelse til å drive virksomheten i henhold til de høyeste etiske standardene og i samsvar med gjeldende lover i de territoriene og landene selskapet opererer i. De sikrer at menneskerettighetene blir fulgt og forsvart, og at arbeidstakerrettighetene blir respektert. De opptrer med aktsomhet, profesjonalitet, integritet, kvalitet og omsorg for miljøet, med konstant fokus på yrkesrettet helse og sikkerhet, bekjempelse av korrupsjon og sosialt ansvar.

Denne forpliktelsen er ikke valgfri. Elecnor bruker en nulltoleranse-tilnærming for uakseptabel atferd når det gjelder etikk og integritet, og forventer at ansatte og tilknyttede parter oppfører seg i tråd med prinsippene i retningslinjene for etikk retningslinjene for samsvar.

Elecnors forpliktelse til å bekjempe korrupsjon og bestikkelser er basert på disse prinsippene og verdiene, og er angitt i retningslinjene for etikk og retningslinjene for samsvar, som fastslår at:

  • Under ingen omstendigheter skal ansatte hos Elecnor, eller tilknyttede parter drive med uetisk praksis som kan ses på som et hinder for upartiskhet, åpenhet eller rettferdighet i beslutninger som fattes av myndigheter, offentlige embetsmenn, de som er involvert i offentlig tjeneste eller enhver utenforstående for organisasjonen.
  • Disse uetiske praksisene kan omfatte: å tilby eller love gaver, begunstigelser eller godtgjørelse av hvilket som helst slag, eller enhver situasjon som oppstår som følge av personlige relasjoner til myndigheter, offentlige embetsmenn, de som er involvert i offentlig tjeneste eller enhver utenforstående for organisasjonen som kan ha innflytelse på en beslutning som direkte eller indirekte gir økonomiske fordeler til Elecnor eller en tredjepart.
  • Elecnors ansatte og relaterte personer vil avstå fra å motta, be om eller akseptere noe, eller love, tilby eller gi tredjeparter urettferdige fordeler, for dem eller for tredjeparter. De ansatte skal ikke favorisere en annen person, seg selv eller en tredjepart over en annen person når det gjelder kjøp eller salg av varer, inngåelse av tjenester eller i kommersielle relasjoner.
  • Uansett om en slik atferd skjer utenfor arbeidstiden eller på Elecnors fasiliteter, uansett om den er individuelt finansiert eller om den finner sted i Spania eller i utlandet, vil det ikke ha noen betydning, siden dette anses som en forbrytelse.

Anti-korrupsjonssertifisering

Elecnors samsvarsystem er organisasjonens hovedverktøy for bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser. Som et tegn på forpliktelsen deres til dette formålet, synet deres om kontinuerlig forbedring og for den nasjonale og internasjonale referanseindeksen deres innen samsvar,  ble Elecnor, i januar 2018, det første spanske selskapet i sin sektor til å oppnå sertifisering under UNE-ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems-standarden, den fremste og strengeste internasjonale sertifiseringsstandarden for koordinering av styringssystemer i samsvar og korrupsjonIn. 

I tillegg mottok Elecnors samsvarsystem  UNE-19601 Management System for Criminal Compliance-sertifiseringeni januar 2019, som er referanseindeksen i Spania for utforming og koordinering av kriminalsystemer og strafferisikoforebyggende systemer, og basert på de høyeste internasjonale standardene på dette området

Helt åpen kommunikasjon

Alle Elecnor-ansatte må rapportere irregulære praksiser eller atferd, eller potensielle forbrytelser de er klar over eller har vært vitne til. Elecnor har en prosedyre for slike saker, som gjør at alle ansatte kan kommunisere konfidensielt, i god tro og uten frykt for straff. Enhver atferd som ikke er i tråd med loven, Elecnors etiske retningslinjer, reglene de er basert på, retningslinjene og prosedyrene som utvider dette, vil bli tatt hånd om. 

Ansatte i organisasjonen kan også bruke denne fremgangsmåten til å stille spørsmål, eller foreslå forbedringer til eksisterende interne kontrollsystemer. Eventuelle forslag eller spørsmål kan sendes til codigoetico@elecnor.com eller via posten til Apartado de Correos nº 266-48080.